JAS-39C/EBS HU

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT

WEAPON

 

JAS-39D/EBS HU

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT

WEAPON 

                

OTHER Gripens

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT

WEAPON

H:  A közölt adatok változhatnak, kiegészítő információkat szívesen fogadok e-mailben.

E:  The data found here can be changed, any additional information is welcome via e-mail.

JAS-39C/EBS HU           30 Sn:39.301, 31 Sn:39.302, 32 Sn:39.303, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.

JAS-39D/EBS HU           42 Sn:39.851, 43 Sn:39.852.