An-24V

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT

 

An-26T

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT  

                

NON HUNGARIAN An-26

PANORAMA

DETAIL

COCKPIT

 

H:  A közölt adatok változhatnak, kiegészítő információkat szívesen fogadok e-mailben.

E:  The data found here can be changed, any additional information is welcome via e-mail.

An-24V               907, 908.

An-26T               202, 203, 204, 208, 209, 210,

                            405, 406, 407,

                            603,

                            110.←(from 2004, 2004-től.)